Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için, aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
T.C. Kimlik NumaranızUyruğunuz *
Cinsiyet *
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu
Üniversite
Bölüm
Sınıf
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Şifreniz *
Şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
Güvenlik Kodu
Güvenlik Kodu *
Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz.
Eğer kodunu düzgün görüntüleyemiyorsanız, yenile düğmesine tıklayarak yeni bir kodu üretiniz.
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Çalışan Adaylarımız;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. (EmlakBank) olarak tarafımızdan işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Amacımız; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
• Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, medeni durum, ehliyet bilgileri, ana-baba adı, bakmakla yükümlü olduğunuzu kişilerin ad ve soyadı,
• İletişim Bilgileriniz: adres, e-posta, telefon, cep telefonu,
• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: Çalışma geçmişi, eğitim bilgileri, profesyonel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, disiplin kayıtları, mesleki deneyim, yabancı dil bilgisi,
• Demografik Verileriniz; Eğitim seviyesi, gelir seviyesi, uyruk,
• Özel Nitelikli Veriler: Sağlık bilgileri, engel durumu, sabıka kaydı, vakıf/dernek kaydı bilgisi.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Emlakbank ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz iş başvurusu sürecinizin yürütülmesi,
Başvuru yapılan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
• İletişimin sağlanması,
• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda daha sonraki dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
• iş akdinin kurulması halinde mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen şartlar, amaçlar dahilinde Bankamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;
Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.
Bunun haricinde Kişisel verileriniz Emlak Bank ile iş akdi kuruluncaya kadar üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Emlakbank ile iş ilişkisi kurmak üzere müracaatınız sırasında ve/veya sözkonusu ilişkinin devamı süresince sizden, Bankamızın çalıştığı istihdam ve danışmanlık şirketleri, Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla, üçüncü kişilerden ve/veya yasal mercilerden, elden, kargo, internet, telefon, elektronikposta ve benzeri yöntemlerle iletilen özgeçmişler ile başkaca bilgi/belgeler; yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nun 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve ayrıca aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
• Açık rızanızın bulunması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
• Tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, EmlakBank’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise; aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
• Açık rızanızın bulunması,
• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın,
• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASI ŞEKLİ
KVKK’nun “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla;

KVKK’nun 11. maddesi gereğince ;
• Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgiyi,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmeyi,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.

KVKK ve ilgili sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi ve talebinizi içeren dilekçeniz ile en yakın Şubemize elden teslim edebilir, noter kanalı ile “Barbaros mah. Begonya sok. No:9/A Ataşehir İSTANBUL” adresine ya da Bankamızda kayıtlı e-posta adresinizi kullanmak şartı ile kvkk@emlakbank.com.tr ya da turkiyeemlakkatilimbankasi@hs02.kep.tr e-posta adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, talebinizden kaynaklanan işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.